Algemene Voorwaarden Aluzon

Artikel 1 – Toepassingsgebied 

 1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen, offertes, facturen, leveringen en prestaties van en overeenkomsten met Aluzon NV, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Boddenveldweg 7 en met ondernemingsnummer 0448.036.664 (hierna genoemd “Aluzon”). Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Aluzon te kennen en te aanvaarden.
 2. Deze algemene voorwaarden sluiten de toepassing uit van algemene voorwaarden van de klant, ongeacht het tijdstip waarop deze laatste aan Aluzon werden overgemaakt. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden maar indien deze schriftelijk door Aluzon aan de klant zijn bevestigd.
 3. Bijzondere voorwaarden, opgenomen in overeenkomsten gesloten tussen Aluzon en de klant, primeren, ingeval van tegenstrijdigheid, op de bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeacht de datum van sluiting van de overeenkomst.

Artikel 2 – Bestellingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Aluzon zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de integrale en voorbehoudloze aanvaarding van het aanbod door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd en binnen een termijn van 30 kalenderdagen, zoals vermeld op de offerte, voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Aluzon. Bij afwezigheid van een ondertekende offerte, komt de overeenkomst met toepassing van deze algemene voorwaarden tot stand na aanvaarding van de factuur van Aluzon door de klant.

Artikel 3 – Annulering van de bestelling

 1. De annulering van een bestelling is slechts mogelijk voor zover Aluzon nog niet is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst. Indien de klant de bestelling toch annuleert, is deze een schadevergoeding van 30 % van de overeengekomen prijs verschuldigd aan Aluzon met een minimum van 250 €, tenzij Aluzon een hogere schade aantoont.
 2. Elke annulering van een bestelling door de klant dient te gebeuren per aangetekend schrijven of via e-mail waarvan de goede ontvangst bevestigd wordt.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Aluzon verbindt er zich toe alle redelijke inspanningen te leveren om de overeenkomst op een zorgvuldige manier uit te voeren. Op Aluzon rust een inspanningsverbintenis.
 2. Opgegeven leveringstermijn is steeds indicatief en bindt Aluzon niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op opschorting van diens betaling of de ontbinding van de overeenkomst.
 3. De levering gebeurt vanaf fabriekspoort en het transport en aflevering naar de werf geschiedt, behoudens andersluidend akkoord, voor rekening en op risico van de klant.
 4. Wanneer een bestelling van de klant slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd en bestaat uit meerdere artikelen verbindt Aluzon zich ertoe om de ontbrekende artikelen zo snel als mogelijk na te leveren.

Artikel 5 – Betalingsmodaliteiten

 1. Alle facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, betaalbaar binnen een termijn van 8 (acht) kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur en eerst op de verschuldigde intresten en kosten.
 2. De facturen zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, contant betaalbaar op onze zetel.
 3. De klant is gehouden om het voorschot, zoals bepaald in de offerte, te betalen aan Aluzon. Slechts na ontvangst van het voorschot zal Aluzon haar werkzaamheden aanvatten.
 4. Elke vertraging in betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar en doet elke betalingsmodaliteit en/of toegestane korting vervallen.
 5. Indien de Klant nalaat over te gaan tot betaling van de factuur op de vervaldag dan is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest aan een interestvoet van 12% verschuldigd aan Aluzon, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250,00 € vanaf de vervaldag tot aan de volledige betaling.
 6. Elk protest dient per aangetekende brief aan Aluzon te worden bezorgd binnen een termijn van vijf werkdagen met een gedetailleerde omschrijving van de klacht en met opgave van de factuur waarmee de desbetreffende diensten of goederen zijn gefactureerd. Bij gebreke aan tijdig protest worden de goederen of diensten geacht definitief te zijn aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 6 – Conformiteit en garantie

 1. Zichtbare gebreken of niet-conforme leveringen dienen per kerende, en uiterlijk 8 (acht) dagen na levering, per aangetekend schrijven ter kennis van Aluzon worden gebracht. Bij gebreke aan tijdige kennisgeving worden deze geacht te zijn aanvaard. Geringe kleur -en kwaliteitsafwijkingen of afmetingen worden niet beschouwd als een gebrek in conformiteit, voor zover deze algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
 2. Verborgen gebreken kunnen aanleiding geven tot aansprakelijkheid wanneer het gebrek zich manifesteert binnen de 12 maanden na de levering en/of uitvoering. Verborgen gebreken dienen op straffe van verval per gemotiveerde aangetekende brief aan Aluzon te worden gemeld binnen een termijn van 48 uren volgend op de vaststelling van het verborgen gebrek door de klant of volgend op het ogenblik waarop de klant het verborgen gebrek had moeten vaststellen. De klant dient in diens aangetekend schrijven Aluzon een redelijke termijn van minimum dertig dagen te geven om de niet-betwiste gebreken te herstellen in zoverre als mogelijk. Pas na verloop van deze termijn, kan enige aansprakelijkheid weerhouden worden. De niet-naleving van deze bepaling heeft het verval van de aansprakelijkheid tot gevolg.
 3. Het in gebruik nemen, verwerken en/of doorverkopen van de door Aluzon geleverde goederen of diensten wordt beschouwd als zijnde goedkeuring en aanvaarding en geldt als definitieve oplevering van de desbetreffende goederen en diensten en bevrijdt Aluzon van haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid conform deze algemene voorwaarden.
 4. Breukgarantie op aangeleverd glas: kennisgeving binnen uiterlijk 5 (vijf) dagen na levering van “verkeerd, stuk of beschadigd geleverd glas op bok” dient schriftelijk met fotodocumentatie te worden aangeleverd bij Aluzon. Bij gebreke aan tijdige kennisgeving worden deze geacht te zijn aanvaard. Garantie beperkt zich tot de aanlevering van goederen ter vervanging.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De goederen of diensten die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geleverd worden, blijven eigendom van Aluzon tot de factuur (hoofdsom, kosten en intresten) volledig werd vereffend door de klant. De klant heeft niet het recht om de goederen in bewaring te geven, te wijzigen, te vervreemden of ten behoeve van derden met persoonlijke of zakelijke rechten te bezwaren, of om hierover anderszins te beschikken.
 2. Aluzon behoudt zich tevens het recht voor om de goederen, dewelke in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geleverd worden, te registreren in het Nationaal Pandregister voor zover de koopprijs niet volledig is voldaan door de klant.
 3. Indien de klant in gebreke is of er een gegronde vrees bestaat dat hij in gebreke zal blijven, is Aluzon gerechtigd de geleverde producten bij de klant of bij derden die het product voor de klant aanhouden, zonder gerechtelijke tussenkomst weg te (laten) halen. De klant aanvaardt en staat zelf in voor elke beperking van eventuele gevolgschade die te wijten kan zijn uit de verwijdering van de geleverde goederen. De klant is hiertoe verplicht alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 5% van het door hem verschuldigde bedrag per dag en met ingang van de dag waartegen de aanzegging is geschied. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn facturen aan Aluzon voldaan heeft.
 4. De klant dient steeds al het nodige te doen dat redelijkerwijze van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten op de onbetaalde goederen veilig te stellen. Indien derden beslag willen leggen op deze goederen, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om Aluzon daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen. De klant verbindt zich ertoe om derden op de hoogte te brengen van het eigendomsvoorbehoud van Aluzon.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. Adviezen, instructies, of gebruiksaanwijzingen hoe ook genaamd in verband met gebruik, bewerking, bevestiging, etc. van de geleverde goederen worden vrijblijvend gegeven door Aluzon en geven geen aanleiding tot aansprakelijkheid in hoofde van Aluzon.
 2. Aluzon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog, opzet of fraude. Aluzon zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige indirecte en/of gevolgschade zoals doch niet beperkt tot verlies van verwachte winst, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Aluzon of een aangestelde.
 3. De aansprakelijkheid van Aluzon met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten/de vervanging van de geleverde goederen, naar keuze van Aluzon. De totale aansprakelijkheid van Aluzon, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Aluzon werd betaald voor de goederen of diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
 4. De klant vrijwaart Aluzon voor alle aanspraken van derden die het gevolg zijn van een gebrek in het goed of dienst dat door de klant aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit de door Aluzon geleverde goederen.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de Intellectuele Eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo is de klant niet gerechtigd om bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc. te kopiëren of reproduceren zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aluzon.
 3. De website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al de communicatie van Aluzon zijn beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten die hetzij bij Aluzon, hetzij bij haar toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 4. De klant is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen en overige door hem verstrekte gegevens en voor zover de functionele geschiktheid van de door of namens hem voorgeschreven materialen, toepassingsmethodes en oppervlaktebehandeling.
 5. De klant vrijwaart Aluzon voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens de klant verstrekte tekeningen, berekeningen, materialen, modellen en dergelijke.

Artikel 10 – Verwerking van persoonsgegevens

 1. Aluzon en de klant verbinden zich er in het algemeen toe de op haar toepasselijke bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG na te leven.
 2. In zoverre als nodig zullen Aluzon en de klant een verwerkersovereenkomst afsluiten.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Aluzon is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van Overmacht. Onder “Overmacht” wordt onder andere verstaan elektriciteitsstoring, storing van het internet, datawetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, stakingen, onverwachte files, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, faillissement toeleverancier, opgelegde overheidsmaatregelen, pandemie of andere onverwachte gebeurtenissen waarover Aluzon redelijkerwijze geen controle heeft, zonder dat Aluzon verplicht is de invloed daarvan aan te tonen.
 2. In geval van Overmacht is Aluzon, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, bevrijd van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.
 3. Gevallen van Overmacht verlenen Aluzon het recht de overeenkomst geheel of ten dele op te zeggen zonder dat Aluzon verplicht kan worden tot het betalen van enige vergoeding.

Artikel 12 – Nietigheid

 1. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en Aluzon.
 2. Indien één der artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zou blijken te zijn dan stemmen partijen er mee in deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling dewelke zo nauw als mogelijk aansluit bij de bedoeling en de draagwijdte van de nietige bepaling. Deze vervangende bepaling zal alsdan toepassing vinden.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Zowel de totstandkoming, het bestaan als de gevolgen van de overeenkomst gesloten tussen Aluzon en de klant worden beheerst door het Belgisch recht.
 2. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Aluzon bevoegd.
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x